និយោជក
និយោជិតជនបរទេស
អ្នកធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យពលករបរទេសរបស់កម្ពុជា (FWCMS) !!!
ស្វាគមន៍និងអរគុណចំពោះលោកអ្នកដែលបានចូលមកគេហរទំព័រប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យពលករបរទេសរបស់កម្ពុជា។ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យពលករបរទេសរបស់កម្ពុជាឬហៅកាត់ FWCMS ជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងតាមរយៈគេហទំព័រស្វ័យប្រវត្តិកម្មរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ។

យើងមានសេចក្តីរីករាយផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មទាំងអស់ ដែលទាក់ទងនឹងពាក្យសុំកូតា ប័ណ្ណនិងសៀវភៅការងារជនបរទេសតាមរយៈប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម និងការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ។

យើងសូមអញ្ជើញលោក លោកស្រីប្រើប្រាស់នូវសេវាកម្មរបស់យើងទាំងអស់ដើម្បីអោយយើងអាចផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ការស្នើសុំកូតាប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មបរទេស ការដាក់ពាក្យសុំ ប័ណ្ណ សៀវភៅការងារជនបរទេសបានពីគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់ពេលវេលា។

យើងសូមស្វាគមន៍នូវមតិយោបល់និងអនុសាសន៍ដ៏មានតម្លៃរបស់លោក លោកស្រី ដើម្បីកែលម្អនូវគេហរទំព័រនិងសេវាកម្មរបស់យើងក្នុងការបម្រើនូវសេវាកម្មដ៏ល្អជូនលោក លោកស្រីនិងប្រទេសកម្ពុជា។


សម្រាប់ព័ត៌មានស្តីពី ការអនុញ្ញាតប្រើប្រាស់      ហត្ថពលកម្មបរទេស (កូតា)
លោក ដួង ដារិទ្ធិ ០១៦ ៧១៦ ៦៦៨
លោក កាន់ ពិសិដ្ឋ ០៦៧ ២២២ ០១០
លោក ឈាង សារៈបញ្ញា ០៩៣ ៣០១ ៩៩៩
លោក គយចៅ វិសាល ០៩៩ ៦៧៤ ០៨០
សម្រាប់ប័ណ្ណការងារជនបរទេស
លោក សុីម ហុង ០៩៩ ៥៥៥ ៣៣៩
លោក ផន សុវណ្ណ ០១២ ៥៨៣ ៩៣៣
លោកស្រី ឌី មុល្លិកា ០១៦ ៩៩៩ ៥០០
លោក ជីង សរ ០៩៩ ២៧៣ ៧៧៧
លោក ទៀវ វិសុទ្ធ ០១២ ៤១៧ ២៣០
លោក សាម គឹមហុង ០១៥ ២៨៨ ១៦៦
សម្រាប់បច្ចេកទេស
០១១ ៥៦៦ ៦៨៦, ០១៦ ៥៥២ ៣៧៣
០២៣ ៦៩៥ ៩០០០

ម៉ោងពេលធ្វើការសំរាប់ការផ្តល់ពត៌មានផ្នែកកូតានិងប័ណ្ណការងារ :   ពេលព្រឹក : ម៉ោង ៨ ព្រឹក ដល់ម៉ោង ១២ ថ្ងៃត្រង់,  ពេលរសៀល : ម៉ោង ១:៣០ រសៀល ដល់ម៉ោង ៥:៣០ ល្ងាច
ម៉ោងពេលធ្វើការសំរាប់ការផ្តល់ជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេស :   ពេលព្រឹក : ម៉ោង ៨ ព្រឹក ដល់ម៉ោង ១២ ថ្ងៃត្រង់,  ពេលរសៀល : ម៉ោង ១ រសៀល ដល់ម៉ោង ៥ ល្ងាច
អីុម៉ែលសំរាប់ជំនួយការបច្ចេកទេស : online.fwcms@gmail.com